בתאריך 1.1.2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה לעצמאיים במסגרתו כל בעל עסק עצמאי במדינת ישראל מחויב בהפרשת כספים המיועדים למטרות חיסכון פנסיוני. בשורות הבאות תוכלו להיחשף לכל המידע הרלוונטי לכם אודות החוק.

חוק פנסיה לעצמאיים נכנס לתוקפו 9 שנים לאחר החלת חוק פנסיה חובה לשכירים והוא מיועד למטרות הבטחת עתידם הכלכלי של למעלה מ-500 אלף ישראליים בעלי עסק עצמאי במשק הישראלי. חוק זה חל על כלל העצמאיים בגילאי 21 עד 60 המפעילים עסק עצמאי מזה 24 חודשים ואילך.

על פי סעיפי החוק, כל אחד מבעלי העסקים העצמאיים בישראל יהא מחויב בהפרשת כספים למטרות חיסכון פנסיוני, כאשר גובה סכומי ההפקדה ייקבעו בהתאם לגבוה השכר הממוצע במשק. כפועל יוצא מכך, עצמאיים המשתכרים עד כמחצית מגובה השכר הממוצע במשק יהיו חייבים בהפקדה מינימאלית של 4.45% מההכנסה החייבת ועצמאיים המשתכרים מעל כמחצית מגובה השכר הממוצע במשק יהיו חייבים בהפקדה מינימאלית של 12.5% מההכנסה החייבת.

ייעוץ פנסיוני לעצמאיים

החלת החוק ותחילת אכיפתו החל מה-1/1/2018, מחייב את כלל העצמאיים לפעול בהקדם ליצירת אפיקי חסכון פנסיונים המותאמים לגובה הכנסותיהם וליכולות הכלכליות העומדות לרשותם. אחת מהדרכים האופטימאליות ביותר לצרכי פתיחת אפיק פנסיוני לעצמאיים היא באמצעות שירותי ייעוץ ותכנון פנסיוני לעצמאיים.

תכנון פנסיוני לעצמאיים הינו שירות מקצועי המיושם באמצעות מבדק פנסיוני לעצמאיים ובמסגרתו ניתן לאפיין את צרכיו הביטוחיים של החוסך העצמאי לאורך זמן. מבדק זה בוחן את מכלול האמצעים הכלכליים העומדים לרשות החוסך וצרכיו הכלכליים לאורך זמן, לרבות, בדיקה מקיפה של ריבית משכנתא אותה הוא נדרש לשלם חודש בחודשו במידה והוא נטל הלוואת משכנתא לצורך רכישת נכס למגורים ו/או לצרכי העבודה.

כמו כן, הליך המבדק הפנסיוני בוחן את הכנסותיו הממוצעות של בעל העסק העצמאי לאורך שנות פעילות העסק ובהתאם אליהן נקבע גובה הסכום החודשי או השנתי אותו נדרש העצמאי להפנות למטרות חיסכון פנסיוני.

על מנת לעודד את ציבור העצמאיים בישראל בפתיחת אפיקי חיסכון פנסיוני, ממשלת ישראל החליטה של הקטנת שיעור דמי הביטוח הלאומי לעצמאיים. כמו כן, כספי החיסכון אשר ייצברו לאורך זמן בקופות החוסך העצמאי, יוכלו לשרת אותו למטרות פיצויים במידה והוא יכריז על הפסקת פעילותו העסקית לפני גיל פרישה.

חוק פנסיה לעצמאיים הוא אחד מהחוקים החשובים ביותר שנחקקו בישראל במהלך השנים האחרונות והוא מיועד בראש ובראשונה לצרכי הבטחת עתידים הכלכלי לאחר גיל פרישה של יותר מחצי מיליון עצמאיים במשק.