[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-stack-overflow” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=” דמי ניהול” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=” דמי ניהול ” block_desc_back=”העמלה שהחוסך משלם בעבור רכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מסוים מהיתרה הצבורה (כמה כסף נחסך עד כה) וכאחוז מסוים מהתשלומים השוטפים לחיסכון. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. דמי הניהול המקסימליים הם 6% מההפקדה ו-0.5% מהצבירה.” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%2593%25D7%259E%25D7%2599_%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C_%25D7%2597%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%259F_%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”mobile_landscape:5px;mobile:5px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”קה“ל” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”קה“ל” block_desc_back=”חסכון לטווח בינוני. החיסכון בקרן השתלמות מקנה הטבות מס, שניתנות במקביל ובאופן בלתי תלוי באלו של חסכון פנסיוני. נהוג שהמעביד מפקיד 7.5% מהשכר, במקביל להפקדה של 2.5% של העובד. ” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25AA%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” title_font_size=”desktop:50px;tablet:50px;tablet_portrait:50px;mobile_landscape:50px;mobile:50px;” title_font_line_height=”desktop:50px;tablet:50px;tablet_portrait:50px;mobile_landscape:50px;mobile:50px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-money” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”פנסיה” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”פנסיה” block_desc_back=”קרן פנסיה היא למעשה ביטוח פנסיוני המבטיח לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה. החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים (הפרשה) של העובד ומעבידו לקרן הפנסיה” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%25A7%25D7%25A6%25D7%2591%25D7%25AA_%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594_%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25AA|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”mobile_landscape:5px;mobile:5px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-bed hotel” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”אובדן כושר עבודה” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”אובדן כושר עבודה” block_desc_back=”ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי. מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. ” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593%25D7%259F_%25D7%259B%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%25A8_%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;” title_font_size=”mobile_landscape:7px;mobile:7px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-cubes” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”חיסכון” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”חיסכון” block_desc_back=”חיסכון, בשימוש הנפוץ שלו, הוא שמירת כספים לשימוש עתידי. לדוגמא, על ידי צבירה של כסף בבנק או השקעה בתוכנית פנסיה. במילים אחרות, הכנסה שאינה נצרכת על ידי קנייה של מוצרים ושירותים.” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259F_%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”mobile_landscape:5px;mobile:5px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-birthday-cake” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”גיל פרישה מעבודה” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”גיל פרישה מעבודה” block_desc_back=”גיל פרישה- הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא 67 לגברים ו- 62 לנשים. כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר – זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית. בנוסף, גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60.” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259C_%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%2594_%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-sliders” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”איחוד קופות” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”איחוד כופות” block_desc_back=”יש לכם כמה חשבונות פנסיה? הגיע הזמן לאחד אותם. ככה תחסכו בדמי ניהול, וככה תהיה לכם שליטה על הכסף שלכם.
בקרנות הפנסיה בהן אנו מפקידים מדי חודש יש גם כיסויים ביטוחים שונים כגון אובדן כושר עבודה , ביטוח שאירים במקרה של פטירה והכיסויים האלו משולמים כפרמיה שהיא יחסית להיקף הצבירה בקרן, והמשמעות היא שככל שהקרן גדולה יותר כך שיעור הפרמיה יורד, כלומר נשלם פחות (באחוזים) על הכיסוי הביטוחי,
ויתרון נוסף הוא פשוט – השליטה והנוחות. כל הכסף יהיה בחשבון אחד, ותדעו מה קורה עם הכסף שלכם; בעוד שבעבר, הרוב בכלל לא מודעים לחלק מהקרנות והקופות שלהם, וגם אם כן, אז מרוב אפיקי חיסכון, פשוט לא הבינו ושלטו בכמה כסף יש להם לפנסיה.
” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank|” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” ult_param_heading=”” title_font_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:24px;tablet:24px;tablet_portrait:24px;mobile_landscape:24px;mobile:24px;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-sliders” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”מקדם המרה” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”מקדם המרה” block_desc_back=”מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו “מתרגמים“ סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.kolzchut.org.il%2Fhe%2F%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2593%25D7%259D_%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2594_%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%25A6%25D7%2591%25D7%2594|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94|target:%20_blank” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:24px;tablet:24px;tablet_portrait:24px;mobile_landscape:24px;mobile:24px;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;”]
[icon_counter flip_box_style=”advanced” box_border_style=”dashed” box_border_size=”5″ icon=”Defaults-sliders” icon_size=”45″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#28baea” block_title_front=”פנסית שארים” block_front_color=”” box_border_color=”#28baea” block_title_back=”פנסית שארים” block_desc_back=”מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו “מתרגמים“ סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.
” block_back_text_color=”#ffffff” block_back_color=”#28baea” box_border_color_back=”#28baea” custom_link=”1″ button_link=”|title:%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94||” button_text=”להמשך קריאה” button_bg=”#ffffff” button_txt=”#28baea” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”400″ cont_align=”on” title_font_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:24px;tablet:24px;tablet_portrait:24px;mobile_landscape:24px;mobile:24px;” desc_font_size=”desktop:20px;tablet:20px;tablet_portrait:20px;mobile_landscape:5px;mobile:5px;” desc_font_line_height=”desktop:20px;”]
האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ואינו נועד להחליפם.