האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ואינו נועד להחליפם.