החל משנת 2008 לאחר כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, כל עובד שכיר במשק הישראלי מחויב בביטוח פנסיוני. על פי החוק, העובד הוא זה הרשאי לבחור את קופת הפנסיה אליה יועברו סכומי הכסף אותם הוא נדרש להפריש ממשכורתו, כאשר שיעור ההפרשות במהלך שנת 2017 עמדה על 18.5% מגובה השכר החודשי. על פי החוק, 6% מתוכם הינם על חשבון העובד והיתרה כ-12.5% הינם על חשבון המעסיק.

הפקדת הכספים לגוף המוסדי המנהל את הביטוחי הפנסיוני של העובד/ת, חייבת להתבצע על ידי המעסיק תוך שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית ו/או תוך 15 יום מתום החודש עבורו מועבר התשלום. חובת המעסיק להעברת כספי החיסכון הפנסיוני לגוף המוסדי המנהל עבור העובד/ת את הביטוח הפנסיוני, מגובה בעונשים המצוינים בחוק. עונשים אלו כוללים בין היתר: חיוב בתשלומי ריבית לגוף הפנסיוני בגין איחור בהעברת הכספים, הטלת קנסות ועונשי מאסר בפועל על המעסיק בגין איחור בהעברת הכספים בתוך 40 יום מהיום בו הוא נדרש לשלם לעובד את שכרו ועונשים נוספים המוטלים על המעסיק בגין איחור בהעברת הכספים היכול להיחשב כהלנת שכר העובד/ת וזאת למרות שהעובד/ת קיבל מהמעסיק את שכרו.

אי הפקדת פנסיה לעובד/ת – כיצד תוכלו להימנע ממנה?

כספי הפנסיה המועברים ממשכורתו של העובד/ת על ידי המעסיק/ה מהווים למעשה את כספי החיסכון העתידיים של העובד/ת ביום הגיעו לגיל פרישה. אי הפקת פנסיה לעובד מהווה עבירה פלילית או מנהלית בגינה המעסיק/ה חשוף להטלת קנסות כספיים ועונשי מאסר בפועל. הגשת תביעה כנגד מעסיק המפר את צו ההרחבה לביטוח פנסיוני, יכולה להתנהל באמצעות עורך דין לדיני עבודה העוסק ומתמחה בניהול תביעות משפטיות בתחום דיני עבודה בכלל ובתחום ייצוג עובדים בפני בית הדין לעבודה בפרט.

במידה וגם לכם התברר כי המעסיק איננו מפקיד את כספי הפנסיה להם אתם זכאים במועד ו/או איננו מעביר כלל, הינכם רשאים לפנות לשירותיו של עורך דין דיני עבודה ולבחון באמצעותו את כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותכם במסגרת דיני עבודה המונהגים במדינת ישראל לצרכי חיוב המעסיק בהעברת הכספים באופן רטרואקטיבי עבור כל התקופה שהוא איננו עשה זאת. לצורך בירור התקופה במהלכה לא בוצעו הפקדות על ידי המעסיק לגוף הפנסיוני המבטח, תוכלו לבצע פנייה אל מרכז המידע העוסק בנושא. כמו כן, תוכלו לעקוב אחר הדוחות המונפקים על ידי הגופים המבטחים. דוחות אלו מרכזים בעבורכם את סכומי ההפקדה החודשיים ואת מועדי העברת הכספים על ידי המעביד.

מתקשים לעקוב אחר הנתונים הפנסיונים העומדים לרשותכם? זה הזמן לפנות לגופים מוסמכים אשר עושים סדר בפנסיה ובאמצעותם לבחון את כל הזכויות הפנסיוניות העומדות לרשותכם מיום החלת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בישראל ועד היום.